สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ

              โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที 02-2804085 ต่อ 2225
  ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น.
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566  ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนตำแหน่งละ 230 บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน 2566 ณ ป้ายปิดประกาศ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่เว็บไซต์
www.nesdc.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และทางเว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com

คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซด์ https://nesdc.thaijobjob.com ในหัวข้อพิมพ์ ใบสมัคร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที 02-2804085 ต่อ 2225
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob